Usluge

FAQ - najčešća pitanja odvjetnicima

Zakon o odvjetništvu (NN NN 09/94, 117/08, 50/09, 75/09, 18/11), Statut Hrvatske odvjetničke komore (NN 115/13), Kodeks odvjetničke etike (NN 64/07, 72/08) te Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (NN 142/12)

Stranka potpisuju punomoć/ ovlaštenje za zastupanje za pojedine pravne radnje ili za vođenje parnice. U slučaju kada stranka opunomoći odvjetnika za vođenje parnice, odvjetnik je ovlašten podnijeti tužbu, povući je, priznati tužbeni zahtjev/ odreći se tužbenog zahtjeva, zaključiti nagodbu, podnijeti pravni lijek i odreći se/ odustati od njega te zahtijevati izdavanje mjera osiguranja, stavljati zahtjev za ovrhu ili osiguranje i poduzimati potrebne radnje….

Trajanje sudskog postupka ovisi najviše o nadležnom sudu pred kojim se vodi i vrsti postupka (kazneni, parnični, prekršajni ili upravni), a potom i o kompleksnosti predmeta, dokazima i činjenicama kojima se raspolaže.

Ishod spora je jako teško prognozirati, stoga nije profesionalno garantirati stranci uspjeh u sporu.

Odvjetnik je dužan čuvati kao tajnu sve ono što je tijekom pružanja pravne pomoći saznao kao povjerljivo od svoje stranke ili na drugi način. Čuvanje odvjetničke tajne vrijedi za sve vrijeme postupka pa i nakon njega, osim ako mu stranka na nedvojben način dopusti iznošenje odvjetničke tajne, ili ako je to nužno radi obrane odvjetnika.

Tarifa se temelji na sustavu bodova za obavljanje pojedinih radnji, ovisno o tomu u kojoj se vrsti postupka pruža pravna pomoć i o kojoj se pravnoj radnji radi (npr. sastavljanje tužbe, zastupanje na ročištu u sudu, za radnje koje se obavljaju izvan zgrade suda, očevide i sl.).

Konačni iznos za poduzete pravne radnje dobiva se zbrajanjem bodova za iste je množenjem takvog zbroja s iznosom od 10 kuna, kolika je utvrđena vrijednost jednog boda sukladno važećoj Tarifi.

Npr. cijena sastavljanja tužbe u kojoj je vrijednost predmeta spora od 10.000 kn do 100.000 kn iznosit će 1.000 kn (Tbr. 7. toč. 1.), za usmena pravna mišljenja za svaki započeti sat također 500 kn (Tbr. 30. toč. 1.), za sastavljanje ugovora o prijenosu nekretnine čija je vrijednost 500.000 kn iznosi 6.250,00 kn (Tbr. 29. toč. 1.) i sl.

Osim ovakvog načina obračuna odvjetničkih usluga, u kaznenim i imovinskopravnim stvarima odvjetnici mogu sa strankom ugovoriti nagradu za rad na bazi satnice, pri čemu gornja granica ugovorenog postotka ne može prijeći 30% od ukupno ostvarenog uspjeha.

Na konačni iznos nagrade za rad, dodaje se i iznos troškova za stvarne izdatke koji su odvjetniku bili potrebni za obavljanje posla (izdaci za telefonske, poštanske, bankarske usluge, izdaci za prijevoz i dnevnice ako poslove treba obavljati izvan mjesta sjedišta odvjetničke pisarnice i sl.).

Troškovi protivne strane ovise najprije o tomu je li protivna strana angažirala odvjetnika, a potom i o visini vrijednosti predmeta spora. Osim toga, visina sudskih troškova ovisi i o tome je li u postupku potrebno izvoditi dokaze nekakvim stručnim vještačenjem i koliko je to vještačenje kompleksno.

Postupak prisilne naplate, odnosno ovrha je zaseban postupak koji se vodi nakon pravomoćnosti odluke u parničnom ili nekom drugom postupku te postoji nekoliko načina za njenu provedbu.

Stranka ima pravo opoziva punomoći odvjetniku u svakom trenutku, bez navođenja razloga opoziva. U tom slučaju, odvjetnik nije dužan nastaviti sa zastupanjem stranke još 30 dana. Ako odvjetnik otkazuje punomoć, u tom slučaju je dužan nastaviti s pružanjem pravne pomoći 30 dana.

Odvjetnik može odrediti da će ga u zastupanju stranke zamjenjivati odvjetnički vježbenik koji je kod njega zaposlen, uz ograničenja propisana posebnim zakonima.