Pojmovnik

Rječnik pravnih termina

A

Arbitraža ili izbrano suđenje, u pravu je način rješavanja sporova, u kojem se sporovi rješavaju izvan suda, a stranke svoj predmet spora iznose pred jednu ili više osoba (arbitar, arbitri, arbitražni sud). Arbitar, odnosno arbitražni sud kao nedržavni sud svoje ovlaštenje za rješavanje spora crpi iz sporazuma stranaka.

Aneks je pojam koji se koristi za sve što je dodato ili vezano za nešto. U pravu, dodatak pravnomu aktu, najčešće ugovoru ili propisu kojim se dodatno ili podrobnije reguliraju pravni odnošaji i pitanja iz materije dotičnoga pravnog akta.

Akvizicija u ekonomskoj terminologiji znači pribavljanje poslova te animaciju kupaca preko prethodno dobro obučenih osoba, tzv. akvizitera. Akvizicija poduzeća je poslovna kombinacija u kojoj se spajaju dvije ili više tvrtki u jednu poslovnu jedinicu.

B

Bjanko (talijanski), izraz koji označava da je neki dokument ili vrijednosni papir potpisan bez unošenja jednog ili više bitnih elemenata koji su potrebni da bi bio pravno valjan (npr. datum izdavanja, korisnik, iznos). Posjedniku dokumenta prepušteno je da, sukladno dogovoru i uz obvezivanje izdavatelja, sam unese nedostajuće elemente.

Bračni sporovi su sporovi za utvrđivanje postojanja ili nepostojanja braka, poništaj ili rastavu braka, a vode se pred nadležnim općinskim sudom. Parnica započinje tužbom, a osobe ovlaštene na tužbu utvrđene su zakonom, ovisno o njihovu pravnom interesu.

Bračni ugovor sklapa se u pisanom obliku, a potpisi bračnih drugova moraju biti ovjereni kod javnog bilježnika. Brak je zakonom uređena zajednica muškarca i žene

Osoba koja stručnim znanjem okrivljenomu pomaže u njegovoj obrani u kaznenom postupku.

C

Cesija ili ustup tražbine jest prijenos otuđivog potraživanja s dosadašnjeg vjerovnika (cedenta) na novog vjerovnika (cesionara), pri čemu dužnik (cesus) i tražbina ostaju nepromijenjeni.

Vjerovnik s kojeg se prenosi otuđivo potraživanje na novog vjerovnika odnosno cesionara.

Č

Činidba je svaka pozitivna ili negativna ljudska radnja koju je dužnik na temelju obveznog odnosa dužan izvršiti vjerovniku.

Činjenica je ono što se može neupitno i nepobitno ustanoviti. Prilikom utvrđivanja činjenice nužan je objektivan pristup, koji u znanosti mora biti potkrijepljen egzaktnim dokazom.

Obvezu čuvanja javnih tajni imaju državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima te pravne i fi zičkeosobe koje ostvare pristup tajnim podacima (državna tajna, vojna tajna, službena tajna,poslovna tajna).

D

Darovanje je ugovor kojim jedna strana (darovatelj) dobrovoljno i besplatno prepušta drugoj strani (obdarenik) neku imovinsku korist, a ova to prihvaća.

Delegacija (deputacija, izaslanstvo, poslanstvo) je opunomoćeno zastupništvo države, državnog organa, organizacije koje posjećuje sličan organ ili je sudionik multilateralnog sastanka.

Dioba je postupak razvrgnuća imovinske zajednice. Može biti sporazumna i sudska.

E

Etažno vlasništvo je vlasništvo posebnog dijela suvlasničke nekretnine koja se sastoji od zemljišta sa zgradom ili od prava građenja sa zgradom. Objekt etažnog vlasništva može biti samo onaj posebni dio suvlasničke nekretnine koji čini samostalnu uporabnu cjelinu prikladnu za samostalno izvršavanje suvlasnikovih ovlaštenja.

Ekskluzivno pravo je isključivo pravo koje pripada samo jednom subjektu.

F

Franšiza se pojavljuje kada kompanija (davatelj franšize) licencira svoje trgovačko ime (brand) i svoj način rada (sustav poslovanja) određenoj osobi ili grupi (korisniku franšize) koji se slaže da će poslovati u skladu s uvjetima ugovora (ugovor o franšizi). Davatelj franšize osigurava korisniku franšize podršku i, u nekim slučajevima, ima određenu kontrolu nad načinom poslovanja korisnika franšize. Zauzvrat korisnik franšize plaća davatelju franšize početnu pristojbu (nazvana franšizna pristojba) i pristojbu za poslovanje (rojalti) za korištenje trgovačkog imena i načina poslovanja.

Pravni poslovi za čije zaključenje se na osnovu zakona ili sporazuma stranaka zahteva određena forma nazivaju se formalni pravni poslovi.

Ekstabulacija je brisanje iz zemljišnih (gruntovnih) knjiga.

G

Građansko pravo ili “civilno pravo” je skup pravnih normi kojima se uređuju društveni odnosi u koje osobe stupaju povodom stvari, činidaba i imovine, pa se takvi odnosi stoga nazivaju građanskopravnim odnosima.

Građansko postupovno (ili procesno) pravo je sustav pravnih pravila kojima se uređuje sudsko ostvarivanje zaštite prava koja proistječu iz određenih građanskopravnih odnosa. Pravilima građanskog postupovnog prava uređuje se struktura građanskog sudskog postupka te položaj, aktivnosti i uzajamni odnosi procesnih subjekata.

Građanski sudski postupak proizlazi iz naravi pravnih stvari o kojima je riječ u ovim postupcima, kao i činjenici da se niz odredaba parničnog postupka primjenjuje i u izvršnom i izvanparničnom postupku. Uz postupak u upravnim sporovima i kazneni postupak, predstavlja treću osnovnu vrstu sudskog postupka.

H

Honorar je plaća (nagrada) koja se po ugovoru isplaćuje za obavljeni rad.

Hrvatska odvjetnička komora je odvjetnička komora hrvatskih odvjetnika. Hrvatska odvjetnička komora kao regulatorno tijelo odvjetničke profesije i krovna organizacija svih odvjetnika i odvjetničkih vježbenika u Republici Hrvatskoj, temeljem javne ovlasti regulira rad odvjetnika i odvjetničkih vježbenika i brine se o položaju i problemima odvjetničke službe, te očuvanju samostalnosti i nezavisnosti odvjetničke službe.

I

Kad postoji suvlasništvo neke stvari, uzima se da je ta stvar pravno razdijeljena na sadržajno jednake dijelove (idealne dijelove), kojima je veličina određena veličinom suvlasničkih dijelova. Idealni dio stvari je neodvojiv od suvlasničkoga dijela koji ga određuje.

Imunitet (u pravu) je isključenje od pravnih obaveza, kao što su materijalna i pravna odgovornost.

Indicij je dokazna činjenica koja nije pravno relevantna, ali se utvrđuje u postupku da bi se s pomoću nje izveo zaključak o postojanju ili nepostojanju pravno relevantnih činjenica.

J

Jamčevina je osiguranje (novac, vrijednosnice) koje dužnik daje vjerovniku. Daje se u gotovom novcu, iznimno sud može odobriti davanje jamčevine u obliku bankarske garancije, vrijednosnih papira koje se mogu brzo i jednostavno unovčiti.

Jamstvo je ugovor kojim se netko treći, tj. jamac, obvezuje vjerovniku da će ispuniti pravovaljanu i dospjelu obvezu glavnog dužnika ako je ovaj ne bi ispunio.

Javni bilježnik (notar) je osoba ovlaštena da sastavlja javne isprave, ovjerava potpise, prijepise.

K

Katastar je upisnik zemljišta i nekretnina neke države. On sadrži podatke o položaju, obliku i površini katastarskih čestica, te zgrada, odnosno drugih građevina, koje su predmet evidentiranja sukladno posebnim propisima.

Kaznena prijava je obavijest državnom odvjetniku o postojanju osnovane sumnje da je određena osoba počinila u zakonu propisano kazneno djelo.

Klauzula je pojedina odredba nekog akta, npr. posebni uglavak u ugovoru, često u smislu nekog uvjeta, ograničenja ili pridržaja.

Komasacija ili okrupnjavanje zemljišta je agrarnopravna mjera koja se provodi u svrhu grupiranje zemljišnih čestica radi racionalnije agrarne proizvodnje.

L

Zakonodavna vlast ili legislativa je naziv za granu vlasti čija je funkcija donošenje zakona.

Likvidacija je izraz kojim se opisuje postupak prilikom koga prestaje postojati poduzeće, a njegova imovina i sredstva se dijele drugim fizičkim i pravnim osobama na osnovu zakona.

M

Materijalna istina, stvarna istina, istina koja se zasniva na stvarnome činjeničnom stanju i izražava se u podudarnosti predodžbe o utvrđenim činjenicama sa stvarnim stanjem.

Mirovanje postupka je privremeni zastoj gotovo svih aktivnosti u parnici kao rezultat izričite ili prešutne dispozicije stranaka.

Mjere opreza je vrsta procesne prisile za osiguranje nazočnosti okrivljenika u kaznenom postupku ili sprječavanje njegova opasnog ponašanja za postupka.

N

Nadležnost ili kompetencija je pravo i dužnost nekoga drž. tijela ili drugoga pravnog subjekta u obavljanju određenih poslova; djelokrug poslova određen propisima.

Nagodba u pravu je naziv za sporazum koji dvije ili više strankaka sklapaju pred sudom i koji se unosi u zapisnik o nekom sporu. Nagodba je pravovaljana samo ako ju sud odobri (primi na znanje) te ako ne krši neki od postojećih zakonskih propisa.

 

Zakup ili najam, općenito, najam je ugovor u vezi s pokretnom ili nepokretnom imovinom prema kojemu vlasnik imovine omogućuje drugome pravo posjedovanja, korištenja i uživanja imovine tijekom određenog razdoblja u zamjenu za periodične isplate, obično u obliku najamnine.

Odgovornost za prouzrokovanu štetu svodi se na obavezu naknade štete.

Nasljedno pravo u objektivnom smislu tog pojma, je skup pravnih pravila kojima se za slučaj smrti jedne osobe – ostavitelja, uređuje prijelaz njene imovine (odnosno njezinih subjektivnih prava i obveza) na druge osobe – njezine nasljednike.

O

Predstavlja utvrđivanje vrijednosti otkrivenih i izvedenih dokaza u odnosu na sporne činjenice, koje su predmet dokazivanja i koje čine sadržinu krivične stvari.

Očitovanje volje mora potjecati od pravne ili fiz. osobe koja ima odgovarajuću poslovnu sposobnost potrebnu za sklapanje toga posla, te mora biti dano ozbiljno i slobodno. Volja se može očitovati na različite načine (riječima, pismeno, znacima, konkludentnim radnjama, a iznimo i šutnjom).

 

Očevid je naziv niza procesnih, odnosno tehničkih radnjâ koje na mjestu nekog događaja obavlja sud, policija ili neki drugi za to zakonom ovlašteni državni organ kako bi neposrednim opažanjem stekli saznanja o postojanju ili nepostojanju neke važne činjenice koja može poslužiti kao dokaz u sudskom ili upravnom postupku.

Oporuka je razredba posljednje volje kojom ostavitelj raspolaže svojom imovinom za slučaj smrti.

P

Parnica je sudski postupak u kome redovni sud raspravlja i odlučuje u sporovima iz ličnih i porodičnih odnosa, iz radnih odnosa (sa poslodavecm), kao i iz imovinskih i drugih građanskopravnih odnosa fizičkih i građanskih pravnih lica, društveno-političkih zajednica, organizacija udruženog rada i drugih društvenih pravnih lica.

Pljenidba se definira kao ovršna radnja koja se poduzima u postupku ovrhe.

Pravni lijekovi su izjave volje kojom ovlaštenik od nadležnog tijela višega stupnja traži ispitivanje zakonitosti akta koji je donijelo niže tijelo. Izvanredni pravni lijekovi upotrebljavaju se protiv pravomoćnih odluka, dopušteni su samo iz razloga navedenih u zakonu i obično je ovlašteniku ostavljen dulji rok.

Prijeboj ili kompenzacija u pravu označava prestanak obveze obračunavanja protutražbine s tražbinom.

R

Rastava je izraz kojim mnoga zakonodavstva širom svijeta opisuju prvi korak koji neki bračni par poduzima u smjeru razvoda, odnosno situaciju u kojoj dva bračna druga počinju živjeti odvojeno.

Svaki suvlasnik bez obzira na veličinu svoga dijela ima nezastarivo pravo razvrgnuća suvlasništva. Razvrgnuće se može provoditi fizičkom podjelom, civilmom diobom i diobu isplatom.

.

Revizija je u najširem smislu postupak ispitivanja točnosti, potpunosti, vjerodostojnosti, zakonitosti i objektivnosti određenih pojava i procesa.

Ročište je sastanak suda, stranaka i drugih sudionika u postupku koji se održava u određeno vrijeme i na određenome mjestu. Ročište se zakazuje radi poduzimanja pojedinih radnja u postupku, npr. radi izvođenja pojedinih dokaza ili raspravljanja.

S

Dogovor o nečemu spornom. Čin sporazumijevanja, približavanje i ujednačavanje stavova i mišljenja.

Stečaj je bitan sudski postupak nad imovinom dužnika koji je postao nesolventan (u nekim pravnim sustavima i nad imovinom dužnika koji je prezadužen). Mogu ga pokrenuti vjerovnici poduzeća dužnika ili samo poduzeće dužnik. Imovina dužnika postaje stečajna masa iz koje se podmiruju dugovi stečajnim vjerovnicima.

.

T

zahtjev vjerovnika zaštićen obveznim pravom da mu dužnik ispuni određenu činidbu.

Tužba u parničnom postupku je radnja kojom se pokreće parnični postupak. 

U

Ugovor je pravni posao zaključen suglasnim očitovanjem volja dviju ili više osoba usmjerenim na proizvođenje pravom dopuštenih pravnih učinaka koji se sastoje u postanku, prestanku ili promjeni pravnih odnosa.

upisivanje imovinskih prava i tereta u zemljišne knjige.

V

Veto je zabrana, pravo nekog subjekta, npr. države članice u međunarodnim organizacijama, političkog djelatnika na nacionalnoj ili regionalnoj razini i sl., da pod određenim, pravno uređenim uvjetima, zaustavi donošenje neke odluke, izglasavanje neke rezolucije, zakona i sl. ako procijeni da to nije u njegovu ili općem interesu.

Vlasništvo je stvarno pravo koje nositelju daje najpotpuniju pravnu vlast nad stvari što ju pravni poredak dopušta i jamči. Vlasnik je ovlašten činiti sa svojom stvari sve što nije protupravno.

Vlastovnica je dio vlasničkog lista nekretnine, a sadrži podatke o vlasniku nekretnine, promjene glede vlasništva i osobna ograničenja kojima je vlasnik podvrgnut glede raspolaganja nekretninom.

Vrijednosni papir predstavlja dokument kojim se dokazuje vlasništvo odnosno određeno pravo u gospodarskom odnosu.

Z

Zabilježba je upis kojim se čine vidljivim mjerodavne okolnosti za koje je zakonom određeno da ih se može zabilježiti u zemljišnim knjigama.

Zadužnice su vrijednosni papiri koje izdaje poduzeće, koristeći svoju imovinu kao osiguranje.

Zakon je normativni akt države koji po točno određenom postupku donosi zakonodavni organ, najčešće skupština (parlament). Zakon je nakon Ustava najviši i najvažniji pravni akt i svi drugi pravni akti u državi moraju biti s njime u skladu.

protek vremena nakon kojeg dužnik ima pravo uskratiti ispunjenje obveze. Zastara je gubitak zahtjeva na zaštitu vjerovnikova prava zbog njegova pasivnog držanja kroz zakonom određeno vrijeme